خدایا یادته ؟!
             دستشو گرفتم آوردم پیشت ...
                          گفتم : من فقط اینو میخوام ...
                                  گفتی این کمه ! بهتر از اینو واست گذاشتم کنار ...
                          پامو کوبیدم زمین و گفتم : همینو میخوام ...
           گفتی : آخه نمیشه ! قول اینو به یکی دیگه دادم ...

/ 0 نظر / 20 بازدید