زندگی

زندگی بارها مرا درهم کوبیده

چیرهایی دیدم که هیچگاه نمیخواهم دوباره ببینم

اما از یک مسدله مطمدنم 

که هرگز روی زمین نخواهم ماند

همیشه بلند خواهم شد

وهرگزوهرگزوهرگز تسلیم نخواهم شد

/ 0 نظر / 18 بازدید