کــاشـ یکــے پیــدا مــےـشد کهـ

وقتــے مــےـدید گلویتــ بغضــ دارد 

چشمانتــ بارانــ دارد 

بهـ جاے آنکهـ بپرســد 

: چته ؟ چــے شده ؟ 

بغلتــ کند و بگویـــد " گریهـ کنـ


/ 1 نظر / 50 بازدید