سخته...

براستی چقدر سخت است، خندان نگه داشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها و

 

تظاهر به خوشحالی در اوج غمگینی...

 

و چه دشوار و طاقت فرساست گذراندن روزهای تنهایی و بی یاوری، در حالی که تظاهر

... 

 

می کنی هیچ چیز برایت اهمیت ندارد...

 

اما چه تسکین دهنده است... در خاموشی و تنهایی به حال خود گریستن

 

/ 1 نظر / 17 بازدید