زنجیر

 دنیا که شروع شد، زنجیر نداشت

 خدا دنیای بی زنجیر آفرید.

آدم بود که زنجیر را ساخت.

 شیطان کمکش کرد.

 دل، زنجیر شد.

عشق، زنجیر شد.

دنیا پر از زنجیر شد.

 و آدمها همه دیوانه زنجیری...........

 

/ 0 نظر / 17 بازدید