بروبه سلامت...

مى خواهى بروى ؟ بهانه مى خواهى ؟
             بگذار من بهانه را دستت دهم
                                   برو و هرکس پرسید بگو
                                            لجوج بود
                                                  همیشه سرسختانه عاشق بود... 
                                                           بگو فریاد مى کرد
                                                   همه جا فریاد مى کرد فقط مرا مى خواهد
                                             بگو دروغ مى گفت
                                     مى گفت هرگز ناراحتم نکردى
                                  بگو درگیر بود
               همیشه درگیر افسون نگاهم بود...

بگو او نخواست
              نخواست کسى جز من در دلش خانه کند
                       اینهمه بهانه برایت آوردم
                                     حالا اگر مى خواهى
                                                    برو به سلامت...!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید