دکتر شریعتی

مردهادر چارچوب عشق،به وسعت غیر قابل انکاری نامردند.

برای اثبات کمال نامردی آنان تنهاهمین بس که درمقابل قلب

ساده وفریب خورده یک زن احساس می کنند مردند.

تا وقتی قلب زن عاشق نشده،پست تر ازیک سگ ولگرد

،عاجزترازیک فقیر و گداتراز گدایان سامره،پوزه برخاک و دست

تمنا به پیشش گدایی می کنند.

اماوقتی خیالشان ازبابت قلب زن راحت شد به یک باره یادشان

می افتد خدا مردشان آفریده وآنگاه کمال مردانگی را درنهایت

نامردی جست وجو می کنند...

/ 6 نظر / 20 بازدید
mohsen

راستی خیلی وبلاگت رنگ مشکی داره. روشنش کن . اونور پنجره دنیا روشنه

mohsen

چرا اونروز ، امروز نباشه؟

irano2

شـــــــــــــــــدیــــــــــــــــــــــدااا مخالــــــــــــــــــفــــــــــــــــــم عشق رو با این القاب تعریف نکن

فاطمه

این متنت رو خیلی دوست داشتم چون واقعا یک مرد رو به درستی تعریف کرده بود.

آنیسام

همه نه همه نه همه نه یکی هست . . .