تنهایی

قانون درتنهایی من است وتنهایی من قانون عشق

عشق ارمغان دلدادگیست واین سرنوشت ساده گیست

چه قانون عجیبی!چه ارمغان نجیبی وچه سرنوشت تلخ وغریبی!

که هربار ستاره زندگیت رابا دستهای خود راهی آسمان پرستاره کنی

خود در تنهایی وسکوت باچشمهای خیس از غرورپیوندستاره هارابه نظاره نشینی

وخاموش وبی صدابه شادی ستاره های ازتوگشته جدا دل خوش کنی وباز هم توبمانی وتنهایی و دوری...

/ 1 نظر / 18 بازدید
irano2

زیبا بود. روش بیشتر فکر کن: عشق ارمغان دلدادگیست